Έτοιμο προς χρήση αντιψυκτικό κινητήρα με βάση την αιθυλενική γλυκόλη